Jaarverslag Stichting Waalres Erfgoed 2016

                                                                                                                           

                                                                                                                         

Een jaarverslag wordt gemaakt van alle activiteiten die in een jaar hebben plaatsgevonden. Zo’n evaluatie kan zich richten op de inhoudelijke doelstelling of op de organisatorische doelstelling. Dit verslag gaat over het laatste, en wordt gemaakt omdat het een grote invloed heeft op het functioneren van de stichting.

Het verslag is bestemd voor het bestuur van de stichting om de bestuurlijke prioriteiten vast te stellen en de gevolgen daarvan voor de begroting van het daaropvolgende jaar.

 

Doelstellingen:

1. Profileren van de stichting:

    - naamsbekendheid van de stichting vergroten.

    - zorgen voor voldoende publiciteit.

    - website onderhouden.

2. Nieuwe medewerkers werven.

3. Nieuwe bestuursleden werven.

4. Nieuwe donateurs werven.

5. Medewerkers motiveren.

 

Behaalde resultaten:

1. Profileren van de stichting:

    - Nieuwjaarskaarten zijn verstuurd naar medewerkers, donateurs en relaties.

    - Er verschijnt per kwartaal een nieuwsbrief voor de medewerkers, donateurs en relaties.

    - Het digitaliseren en toegankelijk maken van het gegevensbestand is volop in bewerking.

    - Contacten/samenwerking met de gemeente:

       - een bestuurslid is lid van de straatnamencommissie.

       - een bestuurslid is lid van de klankbordgroep Centrumvisie kerkdorp Waalre.

       - een bestuurslid is lid van de klankbordgroep Structuurvisie Gemeente Waalre.

       - bestuursleden bezoeken de voorlichtingsavonden over het nieuwe gemeentehuis.

    - Maandelijks staat een oude foto uit het archief in de Schakel en op facebook om gegevens over deze     

       foto te krijgen.                                  

       Ook maandelijks wordt een vaste column “Kroniek van Waalre” opgenomen.

- We waren vertegenwoordigd op de Braderie op de markt, het open huis in ’t Klooster en de open

   monumentendag in de kerk in Aalst.

    - Met grote regelmaat wordt er beroep gedaan op de kennis en fotoarchief van Waalres Erfgoed door                                                            

       inwoners en oud-inwoners van Waalre en ook van buiten Waalre.

    - Mede in het kader van het 30-jarig bestaan van de stichting is een boek uitgegeven met als titel

       "Oude wegen in Aalst en Waalre", in een half jaar zijn hier 150 boeken van verkocht.

 

2. Nieuwe medewerkers werven.

      - Begin 2016 was het aantal medewerkers 46, einde 2016 waren er dit 44.

 

3. Nieuwe donateurs werven.

    - Vier nieuwsbrieven Spinning Houwe uitgebracht.

    - Twee lezingen voor Donateurs gehouden.

    - Begin 2016 had Waalres Erfgoed, inclusief de medewerkers 159 donateurs, einde 2016 waren dit 161.

4. Medewerkers motiveren.

    - Er werd voor de medewerkers een excursie georganiseerd naar Eindhoven. Daar werd een bezoek

      gebracht aan het Regionaal Historisch Centrum en aan het Erfgoedhuis. Vervolgens werd de dag

      afgesloten met een BBQ bij het Brabants Genot. De opkomst was redelijk groot

    - Alle werkgroepen hebben een bestuurslid als contactpersoon.

 

Conclusies en aanbevelingen.

1. Profilering.

    Conclusies:

    - Waalres Erfgoed heeft zich meerdere keren op verschillende gebieden aan het dorp/gemeente getoond.

    - Om op de kaart te blijven is continue aandacht vereist.

    Aanbevelingen:

    - Blijven stimuleren van bezoek aan de heemkamer.

    - Website blijven vernieuwen en zover mogelijk/gewenst interactief te maken..

    - Boekverkoop promoten.

2. Werven van nieuwe medewerkers.

Conclusies:    
    - Het aantal medewerkers is licht gedaald en er zijn er te weinig echt actief. Omdat op korte termijn

  "oudere" medewerkers dreigen af te haken vergt dit extra aandacht.

    Aanbevelingen:

    - Zorgen dat voldoende folders in openbare ruimten aanwezig zijn.

    - Extra aandacht besteden aan actieve werving van nieuwe medewerkers, onder andere door aanmelding

       bij Vrijwilligers Waalre, en op andere wijze zoals De Schakel en via facebook.

3. Donateurs.

    Conclusies:

    - Het aantal donateurs is licht gestegen.

    Aanbevelingen:

    - Het blijft een punt van aandacht om actief donateurs en sponsoren te werven.

4. Motivatie medewerkers.

    Conclusies:

    - Aan excursies voor medewerkers wordt goed deelgenomen.

    Aanbevelingen:

    - Meer en meer de medewerkers vragen om hun inzet voor het opstarten van nieuwe projecten

      en “interne” werkzaamheden en waar nodig cursussen aanbieden.