Financiële verantwoording

 

 

Stichting Waalres Erfgoed        
         
Balans en Verlies en winst rekening 2016      
         
   Balans 2016  Balans 2015
Code  Debet  Credit  Debet  Credit
200 Voorraden boeken 5.134,60   5.105,60  
210 Rabobank 3.850,60   3.154,60  
211 Rabo spaarrek. 24.460,46   24.639,90  
213 Kas 304,8   5,41  
220 Debiteuren 104,89   0  
221 Vordering BTW 539   427  
230 Inventaris 0   660  
222 Vorderingen subsidie/bijdrage 1.710,00     2.000,00
240 Vooruit ontvangen   127,5   310
260 Voorzieningen fotofonds   3.576,73   3.576,73
261 Voorzieningen automatisering   6.500,00   4.000,00
262 Voorzieningen boekenfonds   4.000,00   3.000,00
271 Schulden crediteuren   480,71   0
300 Eigen vermogen   21.419,41   21.105,78
  36.104,35 36.104,35 33.992,51 33.992,51
Resultaat   0    

 

 

   Balans 201
Balans en resultatenrekening 2015 t.o.v. 2014   
         
Balans                                          2015  2014
Code  Debet  Credit  Debet  Credit
200 Voorraden boeken  € 5.105,60    € 5.913,80  
210 Liquide middelen Rabobank  € 3.154,60    € 888,72  
211 Liquide middelen Rabo spaarrek.  € 24.639,90    € 23.944,81  
213 Kasgeld  € 5,41    € 218,90  
220 Vorderingen debiteuren  € -      € -    
221 Vorderingen BTW  € 426,96    € 519,00  
222 Vorderingen gemeentesubsidie    € -      
230 Inventaris  € 660,00    € 1.320,00  
240 Kruisposten    € 310,00    € 27,50
260 Voorzieningen fotofonds    € 3.576,73    € 3.576,73
261 Voorzieningen automatisering    € 4.000,00    € 4.000,00
262 Voorzieningen boekenfonds    € 3.000,00    € 3.000,00
271 Vooruitbetaald Gemeente    € 2.000,00    € 2.005,00
      Eigen vermogen    € 21.105,74    € 20.196,00
   € 33.992,47  € 33.992,47  € 32.805,23  € 32.805,23
         
Resultatenrekening 2015
001 Subsidies gemeente    € 7.500,00    € 7.000,00
002 Verhuur collectie    € -      € -  
003 Giften    € 844,79    € 2.464,80
006 Bijdragen donateurs    € 2.947,00    € 3.171,50
007 Rente    € -10,42    € 146,15
010 Opbrengst evenementen    € -      € -  
011 Opbrengst verkoop boeken    € 241,08    € 1.201,00
020 Diversen    € 32,16    € -  
021 Zusterbeeld    € 11,04    
100 Huur heemkamer  € 5.978,74    € 5.982,14  
101 Bestuurskosten  € 397,55    € 235,79  
102 Kosten werkgroepen  € 45,07    € 137,54  
103 Verzekeringen en KvK  € 133,12    € 122,63  
104 Vergaderkosten  € 473,68    € 78,19  
105 Studiekosten en abonnementen  € 118,00    € 318,00  
106 Aankoop cultureel materiaal  € 74,38    € 56,71  
107 Kosten foto's  € 5,25    € 3,11  
108 Onderhoudskosten ICT  € 1.624,82    € 1.579,08  
109 Expositiekosten  € -      € -    
110 Communicatie intern  € 2,66    € 43,88  
111 Communicdatie extern  € 30,32    € 122,58  
112 Kosten evenementen  € 551,88    € 243,93  
113 Onderhoud A. Coolen verz.  € -      € -    
114 Representatie  € 114,67    € 30,98  
115 Inrichtingskosten  € 165,00    € -    
116 Investering ICT        
117 Afschrijving Inventaris  € 660,00    € 660,00  
118 Lay-out en prod. Boeken      € 982,90  
119 Kosten verkoop boeken  € -      € 2,53  
      Dotatie boekenfonds      € 2.000,00  
120 Diversen  € -      € 35,61  
122 Telefoonkosten  € 280,77    € 279,62  
Resultaat  € 909,74    € 1.068,23  
Totaal  € 11.565,65  € 11.565,65  € 13.983,45  € 13.983,45
   Debet  Credit
200 Voorraden boeken  € 5.913,80  
210 Liquide middelen Rabobank  € 888,72  
211 Liquide middelen Rabo spaarrek.  € 23.944,81  
213 Kasgeld  € 218,90  
220 Vorderingen debiteuren  € -    
221 Vorderingen BTW  € 519,00  
222 Vorderingen gemeentesubsidie    
230 Inventaris  € 1.320,00  
240 vooruit betaald    € 27,50
260 Voorzieningen fotofonds    € 3.576,73
261 Voorzieningen automatisering    € 4.000,00
262 Voorzieningen boekenfonds    € 3.000,00
21 Schulden crediteuren    € 2.005,00
      Eigen vermogen    € 20.196,00
   € 32.805,23  € 32.805,23
     
   Verlies en Winst 2014
001 Subsidies gemeente    € 7.000,00
002 Verhuur collectie    € -  
003 Giften    € 2.464,80
006 Bijdragen donateurs    € 3.171,50
007 Rente    € 146,15
010 Opbrengst evenementen    € -  
011 Opbrengst verkoop boeken    € 1.201,00
100 Huur heemkamer  € 5.982,14  
101 Bestuurskosten  € 235,79  
102 Kosten werkgroepen  € 137,54  
103 Verzekeringen en KvK  € 122,63  
104 Vergaderkosten  € 78,19  
105 Studiekosten en abonnementen  € 318,00  
106 Aankoop cultureel materiaal  € 56,71  
107 Kosten foto's  € 3,11  
108 Onderhoudskosten ICT  € 1.579,08  
109 Expositiekosten  € -    
110 Communicatie intern  € 43,88  
111 Communicatie extern  € 122,58  
112 Kosten evenementen  € 243,93  
113 Onderhoud A. Coolen verz.  € -    
114 Representatie  € 30,98  
115 Inrichtingskosten  € -    
116 Investeringen ICT  € -    
117 Afschrijving Inventaris  € 660,00  
118 Lay-out en prod. Boeken  € 982,90  
119 Kosten verkoop boeken  € 2,53  
120 Diversen  € 35,61  
122 Telefoonkosten  € 279,62  
Donatie voorziening Boekenfonds  € 2.000,00  
resultaat  € 1.068,23  
Totaal  € 13.983,45  € 13.983,45